پیگیری ساخت و ساز صد واحد مسکونی به عنوان مرحله اول جهت اسکان مستضعفان توسط نماینده مرجعیت عالی

گزارشهای تصویری

2021-06-02

204 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر